Τουρισμός για όλους 2020: Το νέο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι

Το Τουρισμός για όλους 2020 επανέρχεται με νέο πρόγραμμα, στο οποίο περιέχονται νέοι δικαιούχοι και ωφελούμενοι.

Μάλιστα, δημοσιεύτηκε την Δευτέρα (21/9) σε ΦΕΚ, η έγκριση του νέου προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω τουριστικών γραφείων.

Δείτε πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει και αν ανήκετε στους δικαιούχους ή ωφελούμενους:

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Σκοπός του προγράμματος, είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης διακοπών.

2. Γ ια την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους δικαιούχους και παρόχους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Οι αρχικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 και εξαιρούνται της διαδικασίας υποβολής νέας αίτησης.

Άμεση ενημέρωση τώρα και στο Google News - Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ορίζονται, αρχικά, όσοι συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 και μετά την πραγματοποίηση της από 31/07/2020 ηλεκτρονικής κλήρωσης δεν κληρώθηκαν. Από το σύνολο αυτών καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, το οριστικό μητρώο δικαιούχων/ωφελουμένων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων και δημοσιεύεται πίνακας οριστικού μητρώου δικαιούχων/ωφελουμένων του εν λόγω προγράμματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tourism4ll.gov.gr, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει. Οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν χρήση του e-voucher, ως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης, εφόσον το επιθυμούν και συμφωνούν με τους όρους του προγράμματος ως ορίζονται στη Δημόσια πρόσκληση.

Σε κάθε περίπτωση η χρήση του e-voucher δεν είναι δεσμευτική.

2. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, από φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

3. Πέραν των ωφελουμένων μελών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως «Ωφελούμενοι» των νέων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ορίζονται:

α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,

β) τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,

γ) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν,

δ) οι συνοδοί «Δικαιούχων» ή «Ωφελουμένων» των ως άνω περιπτώσεων β' και γ1, ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση του άρθρου 6. Διευκρινίζεται ότι το άτομο που δηλώνεται ως συνοδός δεν είναι απαραίτητο να είναι γονέας ή ο έχων την επιμέλεια,

ε) ειδικά για την κατηγορία ανήλικων δικαιούχων, ήτοι φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης συνοδού του ως ωφελούμενο μέλος.

4. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

5. Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της παρούσας, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

6. Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος προκύπτουν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όσων πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μετέχει η αίτηση του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των ωφελουμένων μελών του, εφόσον υπάρχουν.

7. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων:

α) όσοι περιλαμβάνονται στο οριστικό μητρώο δικαιούχων -ωφελουμένων όπως προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 (όπως αυτό κυρώθηκε και καταρτίστηκε με την υπ' αρ. 12226/31.07.2020 υπουργική απόφαση με ΑΔΑ:6ΚΕΔ465ΧΘΟ-ΓΒΙ), με παρόχους τα καταλύματα που δύνανται να προσφέρουν διαμονή σε φυσικά πρόσωπα,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 και 2020-2021 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

γ) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων δικαιούχων έως 31.12.2020.

Άρθρο 4

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (e-voucher)- ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. H «Διατακτική ταξιδίου», (εφεξής «e-voucher»), ενσωματώνει οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η καταχώριση από τον πάροχο του μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό επιδότησης του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης του άρθρου 6.

2. To e-voucher είναι προσωποποιημένο και εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ενώ αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούται ανάλογα με τα ωφελούμενα μέλη, εμπεριέχει δε, μοναδικό κωδικό και εκχωρείται στον πάροχο των υπηρεσιών για χρήση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων, προσδιορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να εκχωρούν το e-voucher σε αυτούς για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν κατόπιν υπογραφής προτυποποιημένης σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου ως ορίζεται στη Δημόσια Πρόκληση.

Άρθρο 5

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Ως «Πάροχοι» νοούνται τα Toυριστικά Γραφεία κατά την έννοια του ν. 393/1976 (Α'199), όπως ισχύει, τα οποία παρέχουν για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος «τουριστικά πακέτα», εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 7/2018 (Α' 12).

2. Οι «Πάροχοι» στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους δύνανται να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, στο εξής «συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» (ενδεικτικά αναφέρονται τουριστικά καταλύματα, εταιρείες ακτοπλοϊκές/αεροπορικές, διοργάνωσης εκδρομών, δραστηριοτήτων κ.α.), οι οποίες πρέπει να λειτουργούν νομίμως, όπως κατά περίπτωση νόμος ορίζει.

3. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στα ταξιδιωτικά γραφεία και εμμέσως στις συνεργαζόμενες με αυτά επιχειρήσεις, όλης της χώρας, που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 με σκοπό τη στήριξή τους κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020. Η ενίσχυση τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με αυτά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 € Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιονδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

4. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι και οι συνεργαζόμενες αυτών επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.

Άρθρο 6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων.

2. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: το ακριβές χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος, το ποσό επιδότησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η διαδικασία επιλογής Δικαιούχων-Ωφελουμένων και Παρόχων, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.tourism4all.gov.gr, στον ιστότοπο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (www.hatta.gr) καθώς και στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος (www.fedhatta.gr).

4. Η Δημόσια Πρόσκληση της παρ. 1 του παρόντος δύναται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με συμπληρωματικές Δημόσιες Προσκλήσεις, που εκδίδονται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 7

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, ύστερα από την εξαργύρω-ση των e-vouchers από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2, δημοσιεύεται δημόσια πρόσκληση που ορίζει ημερομηνία και διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων.

2. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα νέων δικαιούχων απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση της ταυτότητας) των νέων δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, διατίθενται διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Δια-λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου για την άντληση και χορήγηση στο Υπουργείο Τουρισμού, από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, των εξής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος:

α) από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε:

i. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το ελεγχόμενο ως προς το εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1).

ii. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους της ανωτέρω περίπτωσης i (0 ή 1).

iii. Εισόδημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας για τον ΑΦΜ του αιτούντος και των τυχόν υπολοίπων μελών της οικογενείας του και

β) από τα πληροφοριακά συστήματα «ΑΜΚΑ-ΕΜ ΑΕΣ» της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών:

i. Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τα στοιχεία του αιτούντος και της συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εφόσον υπάρχει.

ii. Επιβεβαίωση λίστας ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων του αιτούντος.

γ) από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή του συνδικαιούχου του λογαριασμού.

5. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς το Υπουργείο Τουρισμού για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς ένταξης στο Πρόγραμμα της παρούσας. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται από το Υπουργείο Τουρισμού για δύο (2) έτη από την έκδοση του Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

6. Ο αιτών φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής του αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται.

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

8. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και προκύπτουσα μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων, επιφέρει αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το Πρόγραμμα.

Άρθρο 8

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η υποβολή αίτησης γίνεται εφόσον οι νέοι δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο προηγούμενο οικονομικό έτος εισοδήματα, όπως προκύπτουν από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

2. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του πίνακα των νέων δικαιούχων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση, εξαιρουμένου του εισοδηματικού κριτηρίου.

3. Ο έλεγχος των κριτηρίων συμμετοχής στο Πρόγραμμα διενεργείται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία αντλούνται μέσω του Κέντρου Δια-λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α' 134).

4. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι νέοι δικαιούχοι κατατάσσονται σε Μητρώο Αιτήσεων Δικαιούχων-Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

- ο Κωδικός Αριθμός της Αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), - τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

5. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, ή που εντάσσονται στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας, συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη με την ιδιότητά τους ως δικαιούχων και αντίστροφα.

7. Το προσωρινό Μητρώο Αιτήσεων Νέων Δικαιού-χων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική www.tourism4all.gov.gr.

8. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ένστασης μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Νέων Δι-καιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Τουρισμού. Η διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

9. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, καταρτίζεται: α) το Οριστικό Μητρώο Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

10. Το οριστικό Μητρώο Νέων Δικαιούχων-Ωφελου-μένων για τους οποίους θα εκδοθεί e-voucher διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το ανωτέρω οριστικό Μητρώο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

11. Το οριστικό Μητρώο Νέων Δικαιούχων-Ωφελουμέ-νων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 9

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013.

2. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση (επαλήθευση της ταυτότητας) των παρόχων με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή υποβάλλονται εκτός της προθεσμίας που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση δεν λαμβάνονται υπόψη. Λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων καθώς και για τα απαιτούμενα δι-καιολογητικά καθορίζονται με τη Δημόσια Πρόσκληση.

3. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προ-βλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής παρόχων επί ποινή αποκλεισμού:

• Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων.

• Βεβαίωση HATTA περί ενεργού συμβολαίου Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.

• Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 («για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου») του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (137 Α') σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης. Απαιτείται να είναι βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρόχων επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους. Μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών που ορίζονται από τη Δημόσια Πρόσκληση καθώς και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων, επιφέρει αποκλεισμό του παρό-χου από το Πρόγραμμα.

Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά σε φυσικό αρχείο στην έδρα της επιχείρησης μέχρι την αποπληρωμή τους από το πρόγραμμα καθώς τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

7. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς το Υπουργείο Τουρισμού για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων των παρόχων αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας.

Άρθρο 10

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των παρόχων συντάσσεται το προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Γ ια τους υποψήφιους που από τον έλεγχο των αιτήσεων προκύπτει ότι δεν πληρούνται ή δεν αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 της παρούσας, όπως αυτές εξειδικεύονται με τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά στον λόγο αποκλεισμού τους.

2. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων αναρτώνται στον ιστό-τοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

3. Οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Yπουργείο Τουρισμού μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους. Η διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

4. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των Παρόχων από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

5. Το Μητρώο Παρόχων και ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων καταρτίζονται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr.

Άρθρο 11

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΠΑΡΟΧΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα δικαιούχων και παρόχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η έναρξη και η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

2. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι καταρτίζουν με ιδιόχειρη υπογραφή ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή προτυποποιημένη σύμβαση, η οποία βασίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Η από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογεγραμμένη ανωτέρω σύμβαση καθώς και τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση θα πρέπει να τη συνοδεύουν, αναρτώνται με ευθύνη του παρόχου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή.

3. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και παρόχου γεννά την αξίωση του δεύτερου να εισπράξει από τον πρώτο ποσό αντίστοιχο με την οικονομική αξία του e-voucher, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας και προσδιορίζεται με τη Δημόσια Πρόσκληση, ως αντάλλαγμα μέρους ή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται από τους δικαιούχους και ιδιωτική οικονομική συμμετοχή, το ύψος της οποίας είναι η διαφορά μεταξύ της προτει-νόμενης από τους παρόχους τιμή συνεργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων, και της αξίας που αντιπροσωπεύει το e-voucher που φέρει ο δικαιούχος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τη Δημόσια Πρόσκληση.

5. Με την αποπληρωμή του e-voucher από το Υπουργείο Τουρισμού για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Υπουργείου Τουρισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

6. Φόρος διαμονής που τυχόν βαρύνει δικαιούχους ή ωφελούμενους για την παροχή υπηρεσιών διαμονής δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα.

7. Προμήθειες προς την «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) βαρύνουν τον πάροχο.

 

ieidiseis

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ