Ευρωεκλογές: Ποιος είναι ο μισθός των ευρωβουλευτών που θα εκλεγούν

Ευρωεκλογές: Ποιος είναι ο μισθός των ευρωβουλευτών που θα εκλεγούν

Πέρα από το αξίωμα του Ευρωβουλευτή που θα κερδίσουν 720 υποψήφιοι, παράλληλα, θα εξασφαλίσουν μέσω των ευρωεκλογών και ένα… δυνατό μηνιάτικο.

 Σύμφωνα με όσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν γενικά τον ίδιο μισθό, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009.

 Συγκεκριμένα, ο μισθός τους πριν από την αφαίρεση του φόρου, υπολογίζεται 10.075,18 ευρώ, από πέρυσι, 1 Ιουλίου.

Ο μισθός των ευρωβουλευτών προέρχεται από τον Προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο της ΕΕ και σε ασφαλιστικές εισφορές, μετά την παρακράτηση των οποίων ο μισθός ανέρχεται σε 7.853,89 ευρώ. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλλουν στον μισθό των ευρωβουλευτών εθνικούς φόρους. Ο βασικός μισθός έχει οριστεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι δικαιούνται οι ευρωβουλευτές
Αποζημίωση γενικών εξόδων

Ποσό που καλύπτει έξοδα στο κράτος-μέλος εκλογής. Για παράδειγμα την διοίκηση του γραφείου του βουλευτή, τηλέφωνα, αλληλογραφία, αφορά και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται στα 4.950 ευρώ μηνιαίως για το 2024.

 
Έξοδα ταξιδίου

Για τα ταξίδια στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, το κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών.Τους επιστρέφεται επίσηςποσό 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1.000 χιλιόμετρα) για ταξίδια με αυτοκίνητο. Για ταξίδια εκτός χώρας για λόγους εργασίας, μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των 4.886 ευρώ ετησίως. 

 Οσον αφορά την ημερήσια αποζημίωση, φτάνει τα 350 ευρώ ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτόν.

 Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες.Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 175 ευρώ.

Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί επίσης να επιλέξει τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου, που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο. Το 2024 το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 28.696 ευρώ ανά βουλευτή. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές, αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση, καθώς και στους Οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών. Να τονιστεί πως οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών και η οποία ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα