Εκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Στη Βουλή το δώρο των 150 - 200 ευρώ

Εκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Στη Βουλή το δώρο των 150 - 200 ευρώ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, καθορίζεται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα λάβουν ως δώρο μέσα στον Δεκέμβρη, συνταξιούχοι και οικογένειες.

Αναλυτικά
Επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023

1. Μέχριτην 31η Δεκεμβρίου 2023 καταβάλλεται εψάπαξ Οικονομική ενίσχυση ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ:
α. οε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαψοράς συντάξεων, συμψηψιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, ίσο ή μικρότερο των δέκα (10) ευρώ,

β. σε συνταξιούχους του ε-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους, καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 είτε με αρνητική προσωπική διαψορά, είτε χωρίς προσωπική διαψορά συντάξεων,
γ. σε συνταξιούχους του ε-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έλαβαν προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023, και

δ. σε όσους έλαβαν συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α85) μηνός Οκτωβρίου 2023.
Η έκτακτη εψάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους εψόσον τους καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ή προσυνταξιοδοτική παροχή μηνός Οκτωβρίου 2023, αθροιστικώς, συνολικού καθαρού προ ψόρου ποσού έως και ετιτακόσια (700) ευρώ.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, καταβάλλεται έκτακτη εψάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους δικαιούχους:
α. του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών λοψαλίσεων (π. ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, αν έχουν εψ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%), της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α’ 154),

β. του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210),
γ. του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία χορηγούνται από τον ε-Ε.Φ.Κ.Α., και

δ. των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007, 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 (Α’209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.
3. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 ιτροσαυξάνεται κατά διακόσια (200) ευρώ το μηνιαίο ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σε άτομα με αναπηρία.

Η προσαύξηση αυτή Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης των παροχών του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες της μιας από τις

προνοιακές παροχές του πρώτου εδαψίου. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι Την 22α Δεκεμβρίου 2023.
Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και: α) τα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής οε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού, και β) σι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυοη, ούμψωνα με το δεύτερο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).

4. Αν οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 είναι παράλληλα και δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 3, καταβάλλεται μόνο η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 από τον & Ε.Φ.Κ.Α.. Αν οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 και της προσαύξησης της παρ. 3 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση της παρ. 2 ή την προσαύξηση της παρ. 3 αντίστοιχα. 5. Μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2023 καταβάλλεται έκτακτη εψάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ στους δικαιούχους:

α) σύνταξης ανασψάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), και
β) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης αναοψάλιοτων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης της σύνταξης καιτου επιδόματος του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2023, αν η ισχύς των εγκριτικών αποψάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν καταβληθεί, λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτικής απόψασης, αποδίδεται στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Αν οι δικαιούχοιτης ενίσχυσης της παρούσας πληρούν καιτις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. Ι λαμβάνουν μόνο αυτή. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, η μηνιαία σύνταξη ανασψάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασψάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 χορηγούνται με προσαύξηση ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2023, αν η ισχύς των εγκριτικών αποψάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν καταβληθεί, λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτικής απόψασης, αποδίδεται στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. Ι λαμβάνουν μόνο αυτή.
6. Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 5 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πρσσαύξησης της παρ. 3, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 3.
7. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωψελούμενων μονάδων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7,2021 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3359), υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατάτην 20ή Νοεμβρίου 2023, εγκριτική απόψαση χορήγησήςτης, προσαυξάνεται κατά το ήμισυ της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης. Η προσαύξηση αυτή Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του πρώτου εδαψίου, η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί,

και καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωψελούμενη μονάδα του άρθρου 2 της ως άνω Κοινής απόψασης. Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται αν η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόψασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2023.

8. Στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2023, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Η έκτακτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2023 στους δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο του έτους 2023. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2023, μετά από την έγκριση της αίτησής Τους. Η χορήγηση της έκτακτης δόσης Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν, μετά την καταβολή της έκτακτης δόσης, μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματοςτων δικαιούχων για το έτος 2023 εψόσον προκύψει:

α) αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επιστρέψεται αναλόγως, και
β) ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οψειλόμενου ποσού του επιδόματος.

9. Οι οικονομικές ενισχύσεις των παρ. 1, 2 και 5, καΘώς και σι προσαυξήσεις των παροχών του παρόντος είναι αψορολόγητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και στο Δημόσιο εν γένει, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους Πρόσωπα, τα ασψαλιστικά Ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε Παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

10. Το ποσό των παροχών του παρόντος καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πιστώσεις για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων και προσαυξήσεων του παρόντος στους δικαιούχους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασψάλισης, το οποίο προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον ο-Ε.Φ.Κ.Α. και τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η καταβολή των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων της περ. δ) της Παρ. Ι και της περ. δ) της Παρ. 2 γίνεται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, πραγματοΠοιείται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου, κατά παρέκκλιση της παρ. ότου άρθρου 4 του ν. 4520/2018, η τακτική καταβολή των παροχών των περ. α) έως ζ) της Παρ. Ι του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, περί των παροχών και υπηρεσιών που χορηγεί και διαχειρίζεται ο Ο.ΠΕ.Κ.Α., καθώς και η καταβολή του ετιιδόματσς γέννησης του άρθρου Ι του ν. 4659/2020 (Α 21), περί χορήγησης του επιδόματος γέννησης, της οικονομικής ενίσχυσης ανάδοχων γονέων του άρθρου 12 του ν. 4538/2018, περί των παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς, του επιδόματος στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α 74) και του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος της υπό στοιχεία ΓΙα/Οικ.4588/29.12.1983 απόψασηςτηςΥψυΠουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 774), περίτου Προγράμματος προσωρινής περιθάλψεως ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζομένων, καθώς και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται οτην υπ’ αρ. 28458/23.3.2022 κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (81427).

 

Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμψερόντων - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023

Στο άρθρο 44 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Δηλώσεις Περισυσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμψερόντων:
α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως καιτην 31η.3.2024, και β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) υποβάλλονται μέχρι καιτην 30ή.6.2024 κατ εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το Τέταρτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 18, περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και στο άρθρο 23 περί ΔήλωσηςΟικονομικώνΣυμψερόντων.».

Άρθρο 3
Διάρκεια απόσΠασης δικαστικών λειτουργών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης — Τροποποίηση Παρ. ό άρθρου 61 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. ό του άρθρου 61 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α 109) η λέξη «τριετίας» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραετίας» και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό: προέδρου πρωτοδικών και εψέτη των πολιτικών και ποινικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, εισαγγελέα πρωτοδικών και αντεισαγγελέα εψετών και ανωτέρων, καθώς και δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι δυνατόν να αποοπαστούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόψαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Η απόσταση αυτή γίνεται για την εκτέλεση νομοπαραοκευαστικών έργων, καθώς και καθηκόντων σχετικών με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών, με πλήρηκαι αποκλειστική απασχόληση, και διαρκεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα ισόχρονης τιαράτασης μέχριτη συμπλήρωση τετραετίας.».

Άρθρο 4
Εψαρμογή κλειστού προϋπολογισμού — Καθορισμός ορίου δαπάνης της δραστικής ουσίας ηΠαρίνης για τα έτη 2023-2025

Ι. Για το έτος 2023 εψαρμόζεται κλειοτός προϋπολογισμός για τη δραστική ουσία ηπαρίνη (Α1ΐ5 ΒΟΙΑΒΟΙ) που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά ψαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και τσ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Ο κλειστός προϋπολογισμός του πρώτου εδαψίου συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της ψαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

και της νοσοκομειακής ψαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ. και του ΓΝΘ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Για το χρονικό διάστημα από Ιης.1.2023 έως 31.12.2023 το ύψος του προϋπολογισμού της παρούσας ορίζεται ως εξής:

α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά ψαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εκατόν τριάντα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (130540€),
β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριάντα ευρώ (951030€)

και
γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σε τριάντα χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ (30202€).
Στα ποσά του τρίτου εδαψίου συμπεριλαμβάνεται σ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α), β) και γ), ήτοι κατά την 31η.12.2θ23. Κατά τα λοιπά, εψαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροψής (ςΙΝΙςΙι) για τη ψαρμακευτική δαπάνη.
2. Για τα έτη 2024-2025 θεσπίζεται κλειοτός προϋπολογισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη δραστική ουσία ητταρί.νη (ΑΤ5 ΒΟΙΛΒΟΙ) που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ως εξής:
α) Γιατο έτος 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024): διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (226540€), για τις ποσότητες που διατίθενται από τα ιδιωτικά ψαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
β) Για το έτος 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025): διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (235.580 €), για τις ποσότητες που διατίθενται από τα ιδιωτικά ψαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στα ποσά του πρώτου εδαψίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο ανωτέρω κλειοτός προϋπολογισμός για τα έτη 2024-2025 συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια όρια της ψαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης

κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α) και β), δηλαδή κατά την 31η.12.2θ24 και 31η.12.2025, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, εψαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012, περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροψής (εΙν1εΙ) για τη ψαρμακευτική δαπάνη.

3. Για τα έτη 2024-2025 θεσπίζεται κλειστός προϋπολογισμός για τη δραστική ουσία ηπαρίνη (ΑΤ5 ΒΟΙΑΒΟΙ) που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, για τις ποσότητες που διατίθενται οτα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ως ακολούθως:

α) Για το έτος 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024): δύο εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2037800€) για τις ποσότητες που διατίθενται οτα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και εβδομήντα Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι Ευρώ (74720,00€) για τις ποσότητες που διατίθενται στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

β) Για το έτος 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025): δύο εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία Ευρώ (2117783€) για τις ποσότητες που διατίθενται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία Ευρώ (77653€) για τις ποσότητες που διατίθενται στο Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Στα ποσά του πρώτου εδαίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Ο ανωτέρω κλειοτός προϋπολογισμός για τα έτη 2024-2025 συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια όρια της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩ Ρ ΓΙ ΟΥ »
Υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των περ. α) και β), ήτοι κατά την 31η.12.2024 και 3Ιη.Ι2.2Ο25, αντίστοιχα.
Κατά τα λοιπά, εψαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012, Περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροψής (ςΙιςΓ) γιατη αρμακευτική δαπάνη.

 

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα