Αναδρομικά: Τι πρέπει πρέπει να κάνετε για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας

Αναδρομικά: Τι πρέπει πρέπει να κάνετε για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας

Αναδρομικά ως και 24.260 ευρώ για 42 μήνες (3,5 χρόνια) φέρνουν στους συνταξιούχους οι δικαστικές αποφάσεις.

Το πρώτο βήμα είναι να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ ότι ζητούν διακοπή των μειώσεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από τον Ιούνιο του 2015 με τις αποφάσεις 2287 και 2290 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και ότι ζητούν την επιστροφή των κρατήσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων (Ιούνιος 2015).

Με την αίτηση διακόπτουν την παραγραφή αξιώσεων όχι μόνο για τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, αλλά ακόμη και για μια 5ετία.

Οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να υποβληθούν ως το τέλος του 2018. Με τον τρόπο αυτό, οι συνταξιούχοι έχουν περιθώριο έξι μηνών για να προσφύγουν σε ένδικα μέσα και να διεκδικήσουν τα αναδρομικά με αγωγές κατά του Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

Το δεύτερο βήμα, αφού γίνει και η αίτηση, είναι να προσφύγουν άμεσα σε αγωγή, πριν από το εξάμηνο που χάνεται η διακοπή της παραγραφής τους, ώστε να έχουν στα σίγουρα δικάσιμο και δικαίωση για επιστροφή χρημάτων.

Ολες οι αποφάσεις που βγαίνουν από τα δικαστήρια (Διοικητικά Πρωτοδικεία) δικαιώνουν τους συνταξιούχους διότι πατούν πάνω στην απόφαση του ΣτΕ και κρίνουν παράνομες τις μειώσεις, διατάσσοντας τα ταμεία να επιστρέψουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει ούτε μία μέχρι στιγμής που να λέει το αντίθετο. Οπότε ο σίγουρος δρόμος για να έρθουν πίσω τα χρήματα είναι με αγωγή και κυρίως ομαδική που έχει και χαμηλότερο κόστος, περίπου στα 50 ευρώ ανά άτομο, ενώ οι ατομικές προσφυγές κινούνται μεταξύ 130 ως 300 ευρώ.

Συνήθως οι ομαδικές προσφυγές δεν ανατρέχουν σε αναδρομικά 5ετίας, αλλά περιορίζουν τις αξιώσεις από τον Ιούνιο του 2015 και μετά. Οι ατομικές αγωγές όμως κινούνται κατά του Δημοσίου και για αναδρομικά 5ετίας, ιδίως όταν πρόκειται για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) καθώς το δικαίωμα που δίνει ο νόμος είναι 5ετής αναδρομικότητα για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ενώ του Δημοσίου έχουν δικαίωμα αναδρομικών για 3 έτη (από το τρέχον έτος και 2 χρόνια πριν).

Πρέπει να κάνουν αίτηση και οι νέοι συνταξιούχοι

 Και οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι δηλαδή κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα πρέπει να κάνουν αίτηση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να μην υπάρξει παραγραφή των απαιτήσεών τους.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας που δικαιώνουν τους παλιούς συνταξιούχους και κηρύσσουν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των νόμων που επέβαλαν τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και κατήργησαν τα Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας, θα πρέπει και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 (13-5-2016) να καταθέσουν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να διακόψουν την παραγραφή και να διασφαλίσουν τις αξιώσεις τους, ενόψει και της έκδοσης αποφάσεων από το ΣτΕ επί προσφυγών που ασκήθηκαν για συγκεκριμένες διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016).

Η αίτηση για να την εκτυπώσετε:

Α Ι Τ Η Σ Η

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Αρ. ΔΑΤ:

ΑΜΑ ΙΚΑ:

ΑΜΚΑ:

ΑΦΜ:

Τηλ.

Αθήνα ………… 2018

Π Ρ Ο Σ

ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.

Είμαι συνταξιούχος του Φορέα σας (πρώην ………) από το έτος …..

Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-τείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των Δώρων Χριστου-γέννων-Πάσχα και του επιδόματος αδείας σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Με τις υπ’αριθ. 164/2015 και 1-4/2018 αποφάσεις, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016. Οι τελευταίες αυτές αποφάσεις έκριναν ότι ο υπολογισμός των νέων συντάξεων (μετά τις 13-5-2016) πρέπει να γίνεται χωρίς να υπολο-γίζονται οι περικοπές του 2012 ούτε και οι περικοπές των τριών Δώρων-επιδομάτων.

Με την υπ’αριθ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθη-καν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των δημο-σίων υπαλλήλων, των ενστόλων και των άλλων ειδικών κατηγοριών. Επίσης κρίθηκε αντισυνταγματική η κατάργηση των τριών

Δώρων-επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) για όλες τις παρα-πάνω κατηγορίες.

Πρόσφατα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το υπ’αριθ. 1825/2018 Πρακτικό του, γνωμοδότησε ότι είναι απαράδεκτο και μη βάσιμο το ένδικο μέσο τής Έφεσης κατά αποφάσεων που δικαίωσαν συνταξιούχους (3429/2018 απόφαση του ΔιοικΠρωτΑθήνας) και ακύρωσαν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Εσείς, όμως, αντίθετα με τις ανωτέρω αποφάσεις όλων των Ανωτάτων Δικαστη-ρίων της χώρας μας, μού χορηγήσατε σύνταξη εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Επιπλέον, από την έναρξη της συνταξιοδότησής μου δεν μου καταβάλλετε τα ανωτέρω Δώρα-επιδόματα συνολικού ύψους 800 ευρώ κατ’έτος ενώ τα Ανώτατα Δικαστήρια έκριναν αντισυνταγματικές και τις σχετικές διατάξεις που τα κατήργησαν.

Εξάλλου, οι πρόσφατες υπ’αριθ. 1-4/2018 αποφάσεις του ΑΕΔ που έκριναν επί προσφυγών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 αποφάνθηκαν ότι όλες οι χορηγούμενες μετά τον νόμο αυτό συντάξεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις περικοπές του 2012 (αφού κρίθηκαν αντισυνταγματικές) και ότι επιπλέον πρέπει να καταβάλλονται κανονικά τα τρία Δώρα-επιδόματα στους δικαιούχους της σύνταξης ή μετά τον θάνατό τους στους κληρονόμους τους.

Με την παρούσα αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από την ημερομηνία συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του ΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη σας και την πρόσφατη υπ’αριθ. 1825/2018 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

2ον) Να μου καταβάλλετε αναδρομικά από την ημερομηνία συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, αλλά και από τούδε κι εφεξής, τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που μου παρακρατήσατε, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ον) Να αναπροσαρμόσετε χωρίς καθυστέρηση τη σύνταξή μου, από τον χρόνο χορήγησής της και να παύσετε να εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις διατάξεις των ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη κρίθηκαν από όλα τα αρμόδια Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και αντισυνταγματικές.

… αιτ……..

Συνταξιούχοι: Έξι κλειδιά για τα αναδρομικά στις συντάξεις

με πληροφορίες από ελεύθερο τύπο