Σπουδές στο ΕΑΠ: Οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Σπουδές στο ΕΑΠ: Οι αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Πλήθος προγραμμάτων διαθέτει και για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος το Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο για όσους θέλουν να σπουδάσουν τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κατά κύριο λόγο βέβαια οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος τα οποία πλέον έχουν φτάσει σε αριθμό στα 63. Το ίδρυμα προσφέρει επίσης 9 Προπτυχιακά και ένα Ειδικό πρόγραμμα.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου έως την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας. Ειδικά για τα ΠΜΣ «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ) οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως τη 10η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2025.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500 αιτήσεων για το ΕΑΓ και των 260 αιτήσεων για το ΕΑΨ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 14ης Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας. Στα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες. Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων/εισών και των απορριφθέντων/εισών ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα Προγράμματα Σπουδών πλην των ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 10η Ιουλίου 2024, ενώ για τα Προγράμματα Σπουδών ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eap.gr/.

Όσον αφορά στα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν (σε αρχεία pdf μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για τη φωτογραφία) και είναι τα ακόλουθα:

i. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, καθώς και από βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τους τίτλους της ημεδαπής. Επισημαίνεται ότι απολυτήρια με γενικό βαθμό κάτω του δέκα (10) θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση πρόσβασης.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 η οποία θα αναφέρει ότι «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Δημόσιο ΙΕΚ όπου η εισαγωγή μου σε αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων ή σε οποιοδήποτε πτυχιακό τμήμα ή πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Α.Π.)».

iii. Για το Πρόγραμμα Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός», πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών (γνώση Ισπανικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1).

iv. Δελτίο Ταυτότητας (και τις δύο όψεις) σε αρχείο pdf. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή άλλο έντυπο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

v. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη).

Πηγή: iEidiseis.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα