Δημόσιο: Τι αλλάζει σε βαρέα, συμβασιούχους, μισθούς, κλαδολόγιο, manager

Τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Δημόσιο σε μία σειρά τομέων περιγράφει το κείμενο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων, όπως και στο προηγούμενο μεσοπρόθεσμο, απαριθμεί αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά, στον αριθμό των συμβασιούχων, τους μισθούς αλλά και το κλαδολόγιο, την αξιολόγηση, την κινητικότητα και τους manager.

Aναλυτικά η αναφορά για το Δημόσιο:

Ένα σύγχρονο κράτος και δημόσια διοίκηση

5.1. Δημόσια διοίκηση

Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σημαντικά την ελληνική διοίκηση, και να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την τη δημιουργία ικανοτήτων και την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ και τώρα η προσοχή έχει στραφεί στην πλήρη εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

i) Κινητικότητα. Οι γενικές και ειδικές περιγραφές θέσεων εργασίας θα ολοκληρωθούν για όλα τα υπουργεία, με τη συνεργασία της τεχνικής υποστήριξης, και θα υποβληθεί σχέδιο στα θεσμικά όργανα και τα οργανωτικά σχήματα για όλα τα υπουργεία (προηγούμενη δράση).

Οι αρχές εφαρμόζουν ήδη τη νέα κινητικότητα. Οι αρμόδιες για τους διορισμούς αρχές των υπηρεσιών παραλαβής θα εκδώσουν τις αποφάσεις όσον αφορά τον πρώτο κύκλο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 και οι αλλαγές θέσεων των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί έως τον Μάρτιο του 2018 (βασική παράδοση).

Τελική απόφαση για τον υπάλληλο αναφορικά με την κινητικότητα θα ληφθεί από την υπηρεσία λήψης με μια κενή θέση, χωρίς τη συμμετοχή του πολιτικού επιπέδου και σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες και χωρίς τη δυνατότητα να διακόψει τη διαδικασία η υπηρεσία αναχώρησης. Αυτό θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων ως καθώς και η στελέχωση σε όλη τη γενική κυβέρνηση.

(ii) Διορισμοί:

Ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα:

(α) προωθήσουν την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Διοικητικoύς, Αναπληρωματικούς Διοικητικούς και (Ειδικούς) τομεακούς Γραμματείς που καθορίζονται στο TMU (Τμήμα WW).

β) διορίζει τους διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Χρηματοοικονομικών και

(γ) να ξεκινήσει η πρόσκληση για θεματικούς Γενικούς Διευθυντές.

(δ) να τροποποιήσει τον νόμο 4369/2016 για την καθιέρωση προθεσμίας 3 μηνών για τις διαδικασίες διορισμού όλων των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και προϊσταμένων

και (ε) να τροποποιήσει τον νόμο 4369/2016 για να εξασφαλίσει ότι οι υπάρχοντες γενικοί γραμματείς θα απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους το αργότερο 3 μήνες μετά την πλήρωση των θέσεων που αναγράφονται στο TMU (Ενότητα WW).

Ως βασικά παραδοτέα:

(α) διορισμοί διοικητικών, αναπληρωματικών Διοικητικοί και (Ειδικοί) Τομεακοί Γραμματείς που θα περιλαμβάνονται στην ΤΜΜ
να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2018

και (β) τους διορισμούς όλων των θεματικών γενικών διευθυντών να ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2018.

Ως βασικά παραδοτέα:

(α) τον Μάρτιο του 2018, θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για όλους τους διευθυντές και οι διευθυντές θα διοριστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018, και

(β) η πρόσκληση για όλους τους προισταμένους τμημάτων να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018.

iii) Αξιολόγηση απόδοσης.  Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και ως βασικά παραδοτέα, (i) ένα all inclusive σχέδιο για την ανάπτυξη σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4369/2016 συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής στόχων για τη δημόσια διοίκηση και την ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης της απόδοσης • και (ii) το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί η άσκηση αξιολόγησης της απόδοσης.

Περαιτέρω δράσεις περιλαμβάνουν:

Προγράμματα σπουδών. Μέχρι το Μάιο του 2018 το σημερινό σύστημα «klados» θα χαρτογραφηθεί και θα βελτιωθεί με τις γενικές και ειδικές περιγραφές θέσεων εργασίας με τη συνεργασία των διαθέσιμων με την βοήθεια της τεχνικής υποστήριξης.

Μισθοί. Το MTFS 2019-22 θα καθορίσει ανώτατα όρια για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης συνεπές με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την εξασφάλιση ενός μείωση του μισθολογίου σε σχέση με το ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου, μεταξύ άλλων μέσω της χρήση του κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων που θα μεταβεί από το 1: 4 το 2017 και το 1: 3 το 2018, ενώ θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου αριθμού προσλήψεων εκείνων που είναι λόγω της κινητικότητας του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, εκτός από τις εταιρείες του κεφαλαίου Β.

Μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά από οριστική δικαστική απόφαση θα απαιτήσει τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η τήρηση του προβλεπόμενου μισθολογικού κόστους στην ΕΕ 2018 και ο ΜΣΙΧ 2019-22.
Επιπλέον, θα θεσπιστεί ανώτατο όριο για τις προσωρινές συμβάσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο μέσος όρος των συμβάσεων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην απογραφή βάση δεδομένων, παραμένει αμετάβλητος το 2018, διατηρώντας το προβλεπόμενο γενικό κρατικό μισθολογικό κόστος.

Πρόσθετες προσωρινές συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών για το προσφυγικό, τις φυσικές καταστροφές και η ανθρωπιστική κρίση θα εξαιρεθούν από το καθεστώς οροφή.

iii. Επιδόματα. Ως προηγούμενη δράση, (i) θα θεσπιστεί νομοθεσία για τον εξορθολογισμό επιδομάτων για επικίνδυνες και επικίνδυνες εργασίες (βαρέα και ανθυγιεινά), μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης • και

(ii) το άρθρο 32 του νόμου 4483/2017 θα τροποποιηθεί ώστε να περιοριστεί η παροχή παροχών σε είδος των τροφίμων και της στέγασης από τους δήμους των απομακρυσμένων περιοχών και των νησιών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και άλλα κρίσιμα επαγγέλματα και το έκτακτο προσωπικό. (μέχρι το Μάιο του 2018).

Πηγή: aftodioikisi.gr