Ευρωπαϊκό πρόγραμμα απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξής τους στον χώρο εργασίας.

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι περίοδοι αμειβόμενης πρακτικής άσκησης έχουν διάρκεια πέντε μηνών, μη δυνάμενη να παραταθεί. Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενους δικαίωμα για περαιτέρω απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την EPSO.

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η EPSO. Οι περίοδοι άσκησης είναι δύο και ξεκινούν 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου.

Οι προθεσμίες εγγραφής είναι: 15 Aυγούστου - 15 Οκτωβρίου μεσάνυχτα για την πρώτη περίοδο (1η Μαρτίου) και 15 Μαρτίου - 15 Μαΐου μεσάνυχτα για τη δεύτερη περίοδο (1η Οκτωβρίου).

Οσοι υποβάλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα πρέπει:

- να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή μίας υποψήφιας προς ένταξη χώρας,

- να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης,

- να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και επαρκή γνώση μίας δεύτερης,

- να μην έχουν μετάσχει σε άλλη αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή σε βουλευτή, ή πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

- να είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι έχουν κάποια/ες αναπηρία/ες (ιατρικό πιστοποιητικό ή κάρτα / πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από εθνική αρχή).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ