Κατάρτιση 7.500 ανέργων σε "πράσινα" επαγγέλματα

Κατάρτιση 7.500 ανέργων σε "πράσινα" επαγγέλματα

Τον Οκτώβριο θα ανοίξουν οι πόρτες των πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με σκοπό να προωθηθούν 7.500 άνεργοι σε «πράσινα» επαγγέλματα.

Πρόκειται για 293 προγράμματα για επαγγέλματα «πράσινης οικονομίας», που θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Η επιμόρφωση θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, κ.ά.) αλλά και πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ.

Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων:

Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:

• Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία

• Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών

• Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων

• Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της

• Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λ.π.

• Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:

• Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα

• Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.

• Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

• Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές

• Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων

• Αειφορική παραγωγή ενέργειας

• Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από υλικά, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, φιλικά προς το περιβάλλον

• Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων

• Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων

• Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:

• Εμπόριο πράσινων προϊόντων

• Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης

• Οικο-τουρισμός

• Δραστηριότητες οικο-ξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που αντιστοιχεί σε κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης καλύπτει το 20-50% του συνολικού χρόνου κατάρτισης, ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 50-80% των ωρών κατάρτισης.