Οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων και τα "μυστικά"

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι οφειλέτες της εφορίας και οι λογιστές τους καθώς εκτός συνταρακτικού απροόπτου από την Παρασκευή θα ενεργοποιηθούν οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Τα χρονικά περιθώρια είναι πιεστικά καθώς η πλατφόρμα θα κλείσει στις 30 Σεπτεμβρίου οπότε οι ενδιαφερόμενοι έχουν λιγότερες από 25 ημέρες στη διάθεσή τους για να εκμεταλλευτούν τα «καλά της ρύθμισης». Και αυτή τη φορά δεν είναι λίγα: δυνατότητα προκαταβολής χρέους με ισόποση μείωση προσαυξήσεων, πάγωμα κατασχέσεων εις χείραν τρίτων, αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, μείωση ελάχιστης δόσης και επιτοκίου. Μεγάλη κινητικότητα όμως παρατηρείται και στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας καθώς οι επιχειρήσεις με χρέη στην εφορία αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ένα επικοινωνιακό μπαράζ από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τα καλά της ρύθμισης. Η διπλή δυνατότητα για το κούρεμα των προσαυξήσεων (σ.σ είτε μέσω της μείωσης των δόσεων είτε μέσω της προκαταβολής χρέους με ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων) αλλά και η άρση αναγκαστικών μέτρων συνιστούν τα δύο βασικά κίνητρα. Οι προσδοκίες για μεγάλη συμμετοχή είναι αυξημένες και ανεβάζουν τον εισπρακτικό πήχη ακόμη και πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 250.000 οφειλέτες έχουν ήδη μπει στη ρύθμιση, το ζητούμενο είναι με ποιον τρόπο θα ισχύσουν οι καινούριες αλλαγές και γι’ αυτούς. Η υπουργική απόφαση, έλυσε κάποιες απορίες. Έτσι, η μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% θα γίνει αυτόματα χωρίς να χρειαστεί αίτηση. Όλες οι υπόλοιπες αλλαγές όμως προϋποθέτουν ενέργειες από τους φορολογούμενους και τους λογιστές τους. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων για τις επιχειρήσεις, η μείωση του ελάχιστου ποσού της δόσης και φυσικά η προκαταβολή χρέους για να μειωθούν οι προσαυξήσεις.

Άμεσα θα υπάρξουν οδηγίες από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών και για τη διαδικασία «ξεμπλοκαρίσματος» των τραπεζικών λογαριασμών από τη δέσμευση της εφορίας. Το «πάγωμα» των αναγκαστικών μέτρων συνιστά ουσιαστικό κίνητρο για συμμετοχή στη ρύθμιση καθώς μόνο η δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού είναι ένα αναγκαστικό μέτρο που αφορά σε περισσότερους από 1,2 εκατ. φορολογούμενους.

Η υπουργική απόφαση, αποτυπώνει όλες τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο των 120 δόσεων. Ειδικότερα προκύπτει ότι:

1.  Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όλες οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του 2018. Μπορούν να ενταχθούν και χρέη που θα βεβαιωθούν φέτος αλλά αφορούν σε χρήσεις πριν από το 2018

2.  Ουσιαστική αλλαγή, συνιστά η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής με προκαταβολή. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης όπως ισχύει (σ.σ τα 20 ευρώ).

·  Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις δύνανται να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε 120 δόσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση τους την υπαγωγή τους στις 120 δόσεις, θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που τους είχε χορηγηθεί σε έως 36 δόσεις.

· Oφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους με βάση τα νέα δεδομένα (σ.σ μείωση ελάχιστου ποσού δόσης, προκαταβολή κλπ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση (σ.σ με τα μέχρι τώρα δεδομένα έως το τέλος Σεπτεμβρίου)

· Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόποwww.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο. Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου. Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.

·  Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση.

Αν ανασταλεί ή παύσει η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, η κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του δικαστικού της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου των οποίων ανεστάλη ή έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη.»

thetoc

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ