ΕΔΟΕΑΠ: Προκήρυξη για πέντε θέσεις, ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα

Προκήρυξη για την κάλυψη πέντε θέσεων διοικητικού προσωπικού για τις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα.

Ο ΕΔΟΕΑΠ ζητεί προϊστάμενο για το τμήμα συμβεβλημένων φορέων (Τομέας Υγείας και Πρόνοιας), δύο στελέχη για το τμήμα μητρώου και ασφάλισης, ένα για το τμήμα επικούρησης και πρόνοιας (Τομέας Ασφάλισης και Επικοινωνίας), καθώς και μία (ή έναν) γραμματέα διεύθυνσης.

Ακολουθούν τα απαιτούμενα προσόντα

Μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβεβλημένων Φορέων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο σχετικό με την υγεία

3.- Τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικές με την υγεία (διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου υγείας)

4.- Άσκηση καθηκόντων σε θέση διοικητικής ευθύνης σε αντικείμενο σχετικό με την υγεία

5.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

6.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

7.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

8.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Β. Τομέας Ασφάλισης και Επικοινωνίας

Δύο θέσεις (μία για το Τμήμα Μητρώου και Ασφάλισης και μία το Τμήμα Επικούρησης και Πρόνοιας)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο, ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντικείμενα ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά.

3.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

4.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

5.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

6.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Γ. Διεύθυνση

Μία θέση Γραμματέως

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

1.-Πτυχίο ΑΕΙ ή κατά περίπτωση ΤΕΙ ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα

2.-Τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές ή διοικητικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αντίστοιχη εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης

3.- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο LOWER)

4.- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας σε όλα τα συναφή με το αντικείμενο επίπεδα.

5.- Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

6.- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.

2. Αντίγραφα Πτυχίων

3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπου Α΄ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων).

4. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.

6. Βιογραφικό σημείωμα

Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα, ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις

8. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

9. Άλλοι τίτλοι σπουδών και η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

Πηγή: newsit.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ