Facebook
Twitter
Google +
Linkedin

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Δραματικές Σχολές 2018 - 2019

28 Αυγούστου 2018, 21:46 | Εκπαίδευση

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Δραματικές Σχολές 2018 - 2019

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2018-2019.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και 11 Οκτωβρίου 2018. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2018, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιουιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ). Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων

Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών από τις 27 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας Προκήρυξης), τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σχέδιο της ανακοίνωσης κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή της στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να διασταυρωθεί με τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας στοιχεία, αναφορικά με τον αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί κάθε Σχολή.

Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξή τους από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Το σχέδιο του Προγράμματος κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α. 5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής: α. Υποκριτική • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο. • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης. β. Απαγγελία και Τραγούδι • Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων). • Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων). γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας. Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους. 6. Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11, του ν. 1158/1981). Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκαλίας (άρθρο 2, του π.δ. 370/1983). Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 11, του ν. 1158/1981). Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδαστές από τα τετραγωνικά των εγκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων έως τις 11 Οκτωβρίου 2018. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής έκαστης σχολής αποστέλλονται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α΄ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 12 μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου 2018. Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί

Το διδακτικό έτος 2018-19 για τους α ΄ετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του ΥΠΠΟΑ: α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα εφόσον υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών ελέγχονται διεξοδικά, τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 6 της παρούσας Προκήρυξης (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).

Facebook
Twitter
Google +
Linkedin

Διαβάστε ακόμα
Ζαχαράκη: Έρχεται η γ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Κεραμέως: «Παρουσιάσαμε το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στα πανεπιστήμια»
Φυσική Β' γυμνασίου: Το νέο βιβλίο θα φέρει την υπογραφή του National Geographic
Μετεγγραφές: Έμφραγμα στα κεντρικά ΑΕΙ φέρνουν οι ρυθμίσεις Γαβρόγλου
Brexit: Τι θα γίνει με τα δίδακτρα των φοιτητών από την ΕΕ που σπουδάζουν στη Βρετανία
Υπουργείο Παιδείας: Έτοιμο για την πλήρωση 70% των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πριν το πρώτο κουδούνι
Booking.com
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ