Φορολογικές δηλώσεις 2023: Μέχρι πότε εξετάζεται να δοθεί παράταση

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Μέχρι πότε εξετάζεται να δοθεί παράταση

Νέα παράταση για την υποβολή των φορολογικών  δηλώσεων φαίνεται πως θα δώσει η νέα ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης  καθώς δεν έχουν υποβληθεί ακόμα περίπου 3,1 εκατομμύρια δηλώσεις στο taxisnet.

Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση υποβολής δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου, όπως γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο. Επίσης επισημαίνεται πως οι πολίτες μπορούν να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήματος με διάφορους τρόπους. Αναλυτικά:

 • Εφάπαξ καταβολή: Εάν ο φορολογούμενος εξοφλήσει εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος  μέχρι τις 30 Ιουλίου, τότε θα κερδίσει έκπτωση 3%.
 • Η καταβολή του φόρου σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις: Όσοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο πληρωμής του φόρου,  θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση από τις 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις στις 30 Ιουλίου και την τελευταία έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024.
 • Δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί η οφειλή του φόρου στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών σε έως 24 δόσεις οποίες όμως είναι έντοκες: Το επιτόκιο φτάνει στο 4,5% για τις 12 δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις. Για να ενταχθεί κανείς στη ρύθμιση” δεν χρειάζεται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη καμία δόση της οφειλής του εκκαθαριστικού. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα  πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ έδειξαν πως έχουν υποβληθεί 3.385.694  φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2022 σε σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων που υπολογίζεται ότι θα υποβληθούν εφέτος. Επίσης από τα ίδια στοιχεία προέκυψαν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Το 51,05% των πολιτών δεν καταβάλει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μηδενικές είναι οι 1.728.369 φορολογικές δηλώσεις από τις 3.385.694  φορολογικές δηλώσεις του συνόλου.
 • Επιστροφή φόρου κατά μέσον όρο στα 347 ευρώ  προκύπτει για το 16,94% των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή 1 στους 6 δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος
 • Το 32% των φορολογουμένων πληρώνει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2022, το 51% έχει  μηδενικό εκκαθαριστικό, ενώ σχεδόν το 17% λαμβάνει επιστροφή φόρου.
 • Ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών διαμορφώνεται στα 1.004 ευρώ και 3 στους 10 πληρώνουν το ποσό αυτό.
 • Η μέση επιστροφή φόρου των πιστωτικών εκκαθαριστικών διαμορφώνεται στα 347 ευρώ. Το ποσό δικαιούται να το λάβει ένας στους 6 πολίτες.

Οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ έχει εισάγει φέτος  ορισμένες αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις  του εντύπου Ε1 των πολιτών και αφορούν τους εξής κωδικούς:

 • Κωδικοί 387-388: Συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 • Κωδικοί 635-636: Αναγράφονται οι χρηματικές δωρεές προς την εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά (άρθρο 72, ν.4914/2022).
 • Κωδικοί 063-064: Συμπληρώνονται οι χρηματικές δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Για τις δωρεές αυτές, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος (παρ. 1 αρ. 19 ΚΦΕ)
 • Κωδικοί 035-036: Συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (Α ́103).
 • Κωδικοί 049-050: Οι δαπάνες σε γιατρούς και ιατρικά επαγγέλματα που εξοφλήθηκαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος. Δηλώνονται μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις. Το ποσό των δαπανών που αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται και αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
 • Κωδικοί 049-050: Για τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής στους συγκεκριμένους κλάδους αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Το ποσό των δαπανών που αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται και αναγράφονται διακριτά σε σχετικό πίνακα, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι δαπάνες της παρούσας περίπτωσης αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης. Ειδικά οι δαπάνες της παρούσας περίπτωσης που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν αναγράφονται όταν για το φυσικό πρόσωπο έχουν τύχει εφαρμογής, μέσα στο φορολογικό έτος 2022, οι διατάξεις του άρθρου 39Β του ΚΦΕ.
 • Κωδικοί 875-876. Αναγράφεται η εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α΄226), στην οποία επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής εθελούσια καταβολή πέντε εκατό (5%) αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ.

πηγή: enikonomia.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα