ΑΑΔΕ: Ποιοι είναι στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών ως ύποπτοι φοροδιαφυγής

ΑΑΔΕ: Ποιοι είναι στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών ως ύποπτοι φοροδιαφυγής

Τεσσάρων διαφορετικών ειδών διασταυρώσεις για τον εντοπισμό χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων που αποκρύπτουν στοιχεία για τα εισοδήματά τους και την ακίνητη περιουσία τους πραγματοποιούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

 Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταλογισμούς πρόσθετων φόρων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που απέκρυψαν φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και υπεύθυνοι εταιρειών και λοιπών νομικών οντοτήτων που απέφυγαν να καταβάλουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Σύμφωνα, ειδικότερα με τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου που έχει εκπονήσει η ΑΑΔΕ για το 2023, στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών έχουν μπει:

  1. Φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2017, αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Επαναλαμβάνονται και φέτος οι διαδικασίες εντοπισμού μισθωτών και συνταξιούχων που ενώ έλαβαν καθυστερημένα μέσα σε μια χρονιά, ποσά αποδοχών που αφορούσαν παλαιότερα έτη, δεν προέβησαν στη δήλωση των αναδρομικών αυτών ποσών είτε τμηματικά στα έτη τα οποία αφορούν είτε εφάπαξ μέσα στο έτος που τα εισέπραξαν. Οι διαδικασίες έχουν ως στόχο περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που δεν δήλωσαν εισπραχθέντα μέσα στα έτη 2017 και 2018 αναδρομικά ποσά αποδοχών. Στους φορολογούμενους που εντοπίζονται αποστέλλονται ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018. Όσοι ανταποκρίνονται και υποβάλλουν τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις επιβαρύνονται με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Όσοι δεν προβαίνουν στην υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων θα βρεθούν αντιμέτωποι, όχι μόνο με καταλογισμούς των επιπλέον ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν στα αναδρομικά, αλλά και με βαρύτατα πρόστιμα.
  2. Επιχειρήσεις που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2017. Η ΑΑΔΕ χρησιμοποιεί ένα σημαντικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της για τον εντοπισμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που απέκρυψαν φορολογητέα έσοδα και εισοδήματα για να γλιτώσουν από την καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΤΑΧΙSnet για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ) για το έτος 2017, μπορεί να προχωρά σε διασταυρώσεις και επαληθεύσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων με ισχυρές ενδείξεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Το επόμενο βήμα, μετά τη διενέργεια των διασταυρώσεων, είναι η δημιουργία και η επιλογή δείγματος ύποπτων περιπτώσεων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, προκειμένου να παραπεμφθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ και να προτεραιοποιηθούν για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
  3. Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών τα οποία απέκτησαν. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ζητήσει και έχει λάβει από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες διάθεσης ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από ακίνητα τα οποία διατέθηκαν στην Ελλάδα για τα έτη 2020-2022. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προβαίνοντας σε διασταυρώσεις με τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών για τα έτη 2020-2022. Σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαπιστώνουν ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς αποστέλλουν στους ιδιοκτήτες ειδοποιητήρια για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όσοι ανταποκρίνονται στα ειδοποιητήρια καλούνται να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που προκύπτουν προσαυξημένους μόνο με τους αναλογούντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Όσοι δεν ανταποκρίνονται καλούνται να πληρώσουν τους επιπλέον φόρους, πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων, αλλά και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
  4. Νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2018 και απέφυγαν να καταβάλουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) νομικών προσώπων του έτους αυτού. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει σε εταιρείες και λοιπές νομικές οντότητες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 για το 2018 «πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου», με τις οποίες θα τις καλεί να πληρώσουν ποσά ΕΝΦΙΑ για το 2018 υπολογισμένα κατ’ εκτίμηση. Οι εταιρείες που θα είναι αποδέκτες των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ έτους 2018 θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές: α) είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση, β) είτε να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2018, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής ΕΝΦΙΑ έτους 2018 στα οποία τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων.

Τι φανερώνουν τρεις πηγές πληροφοριών
Η ταυτόχρονη διασταύρωση στοιχείων από τρεις πηγές πληροφοριών -τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις καταστάσεις ΜΥΦ- φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων στοιχείων για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες μεταξύ δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεων ΦΠΑ και συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων.

Οι αποκλίσεις αυτές συνιστούν σε πολλές περιπτώσεις ισχυρές ενδείξεις πως πρόκειται για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είτε έχουν αποκρύψει φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα είτε έχουν δηλώσει ανακριβώς δαπάνες υψηλότερες από αυτές που πραγματοποίησαν, με αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, να έχουν περιορίσει το ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων τους σε επίπεδα χαμηλότερα από τα πραγματικά. Προτεραιότητα δίδεται σε υποθέσεις του φορολογικού έτους 2017, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2023.

naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα