ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκήρυξη για 1.575 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΚΕΕΛΠΝΟ: Προκήρυξη για 1.575 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε χθες Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, η προκήρυξη για την πρόσληψη 1.575 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ως και έξι μήνες στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση, για έναν κλάδο και ειδικότητα και το πολύ μέχρι δύο υποέργα με ανώτατο όριο της 3 θέσεις. Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ως άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον, οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Η προκήρυξη - μαμούθ περιλαμβάνει θέσεις, μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε:

    65, τουλάχιστον, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
    Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
    9 παραρτήματα του ΕΚΑΒ
    Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν 18μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράταση για έξι μήνες (18 +6).

Κατανομή

Η κατανομή των θέσεων, ανά ειδικότητα, έχει ως εξής:

    ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας 16 (θέσεις)
    ΠΕ Φαρμακοποιών 1
    ΠΕ Στατιστικός 1
    ΠΕ Οικονομικού 15
    ΠΕ Διοικητικού 15
    ΠΕ Νομικός 1
    ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας 46
    ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 6
    ΠΕ Βιοστατιστικής 2
    ΠΕ Πληροφορικής 3
    ΠΕ Ιατροί 220
    ΠΕ Ιατροί/Οδοντίατροι 108
    ΠΕ/ ΤΕ Νοσηλευτές 228
    ΤΕ Μαιευτών/ Μαιών 141
    ΠΕ Ψυχολόγων 139
    ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας -Κοινωνικών Λειτουργών 145
    ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/ Διερμηνείς 287
    ΔΕ Διασωστών/ Πληρώματος Ασθενοφόρου 140
    Γενικοί Συντονιστές 7
    Συντονιστές υγειονομικών υπηρεσιών 7
    Συντονιστές πεδίου 46
    Δημοσιογράφος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1 (θέση)